Adatvédelmi (GDPR) tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a HÚSIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE által tagjairól kezelt személyes adatokról
 
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Önnek, mint a szakszervezet tagjának személyes adatai [HDSZ] által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhes-sen.

Különleges adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a szakszervezeti tagság különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a tagok adatai egy szakszervezet adatkezelésében szinte mindig összefüggenek a tagsággal, mint különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül
a) szakszervezeti tagságával kapcsolatos adatként az Ön nevét, születési idejét, születési helyét, az anyja születési nevét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, szakszervezeti tagságának tényét, a szakszervezeti tagdíjára (annak mértékére, megfizetésére és a munkáltató általi levonás tényére) vonatkozó információkat, a szakszervezetben betöltött tisztségét és a szakszervezet testületeinek ülésein és a szakszervezet által működtetett egyéb fórumokon önkéntesen kifejtett véleményét és szavazatának tartalmát,
b) kapcsolattartási adatként az Ön e-mail címét és telefonszámát, munkáltatójának megnevezését és a munkavégzés helyét, valamint
c) az a szakszervezet által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatként az Ön által önkéntesen a szakszervezet által nyújtott valamely szolgáltatás (így különösen a munkáltatóval szembeni képviselet ellátása és a jogi tanácsadás) igénybevételével összefüggésben az Ön által a szakszervezetnek átadott okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb információkat kezeljük. 

Az adatkezelés célja a fenti a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében az Önt szakszervezeti tagként megillető jogok gyakorlásának biztosítása és az Önt szakszervezeti tagként terhelő kötelezettségek teljesítésének elősegítése és ellenőrzése, a fenti c) pont alapján kezelt adatok esetében pedig az Ön által igénybe vett szakszervezeti szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy
a)    a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett vagy törvényi kötelezettség alapján a nyilvántartást vezető bírósághoz egyébként benyújtott adatok – így különösen a közgyűlési, küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és a tagjegyzék adatai, valamint szakszervezet esetében a szakszervezet azonosító adatai, továbbá a szakszervezet vezető tisztségviselőjének azonosító adatai – tekintetében a szakszervezet jelentős közérdek alapján fennálló törvényi kötelezettségét végrehajtsa (GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont], 
b) az az a) pont alá nem tartozó, a szakszervezet működésével összefüggő és kapcsolattartási adatok esetében szakszervezeti célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont], 
c) az a szakszervezet által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok esetében az Ön által a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve ennek visszavonása esetén abban a körben, ahol ez fennáll, a szakszervezet jogi igényei előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].

A szakszervezet által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok esetében a szakszervezet az adatok Ön által történő átadásakor az azokat hordozó iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok szükségesek-e a szolgáltatás nyújtásához. A szolgáltatás nyújtásához nem szükséges iratokat a szakszervezet az azokon szereplő adatok rögzítése nélkül visszajuttatja Önnek.
 A szakszervezet az általa nyújtott szolgáltatások egy részét vele szerződött önálló adatkezelőn – pl. ügyvéden vagy ügyvédi irodán – keresztül nyújtja, azonban az Ön személyes adatait számára ebből a célból nem adja át, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelésről pedig ebben az esetben az adatkezelőtől kap majd tájékoztatást.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Húsipari Dolgozók Szakszervezete, (székhely: 1068. Budapest, Városligeti fasor 44., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Golhovics Gábor elnök, kapcsolattartási e-mail cím : hdsz@hdsz.hu, kapcsolattartási telefonszám: +36 1 413-2111, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 1 413-2111).

A kezelt adatokat a szakszervezet az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára azon, a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett, illetve azon egyéb adatok kivételével, amelyeket törvényi kötelezettség alapján a nyilvántartást vezető bírósághoz be kell nyújtani. A civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett adatok – azaz a szakszervezet vagy annak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége esetében a szakszervezet, illetve a szervezeti egység képviselőjének neve, az anyja születési neve, továbbá a szakszervezet vezető tisztségviselőjének neve és az anyja születési neve – törvény alapján közérdekből nyilvános adatok, azokat a civil szervezetek nyilvántartásából bárki megismerheti.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Ön nevéhez, szakszervezeti tagsága tényéhez, munkáltatója nevéhez és munkavégzése helyéhez, illetve a HDSZ-nél a tagi jogok gyakorlása érdekében a szakszervezet foglalkoztatott tagja hozzáférhet, ezen adatokat a szakszervezet a kérő tag számára írásos  úton, személyazonosságának és tagságának ellenőrzése után biztosítja. Az általa kezelt adatokhoz csak a szakszervezet vezető tisztviselői és feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. 
A HDSZ az Ön személyes adatait papír alapon kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A szakszervezet 
a) a szakszervezeti tagságával kapcsolatos adatokat és a kapcsolattartási adatokat a szakszervezeti tagság megszűnését követő öt évig,
b) szakszervezet által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított öt év elteltéig
kezeli.

Ha a fenti határidők leteltekor akár a szakszervezet, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során a szakszervezet igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön a szakszervezeti tagságával kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Ön a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben a szakszervezet ezeket az adatokat haladéktalanul törli, illetve azok felhasználását kérésének megfelelően korlátozza, kivéve, ha a szolgáltatás jellegére tekintettel nem zárható ki, hogy Ön a szolgáltatással összefüggésben utóbb a szakszervezettel szemben igényt érvényesít. Ilyen esetben is biztosítjuk az adatok azonnali törlését akkor, hogyha az igényérvényesítésről Ön írásban lemond.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet a szakszervezettől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a hdsz@hdsz.hu e-mail címen, vagy a +36 1 413-2111-es telefonszámon jelezze a szakszervezet felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.